uani, konie, Ksiz Jzef Poniatowski - RegulaminKontaktStrona gwna
 
 
 
Historia powstania Sztandaru
"Stowarzyszenia Szwadron Niepoomice w barwach 8 Puku Uanw Ks. J. Poniatowskiego"
Wszyscy Czonkowie Stowarzyszenia Szwadron Niepoomice maj zaszczyt nosi zotote barwy 8 Puku Uanw Ks. J. Poniatowskiego z nadania Stowarzyszenia Koo Pukowe 8 PU Ks. J. Poniatowskiego w Krakowie. Stowarzyszenie to od wielu lat kultywuje chlubne tradycje 8 PU w cisej wsppracy z Koem Pukowym 8 PU w Londynie. Koo Pukowe uywa proporca, jako dziaajca bez wikszych problemw od dziesitkw lat w kraju i za granic grupa rodzin onierzy, co stanowi jedyny i prawowity tytu jako spadkobierca tradycji Puku. Proporzec Dowdcy Puku z wyszyciami symbolizujcymi 8 Puk Uanw: na lewej jego stronie znajduje si wizerunek MBCz na srebrnej tarczy na dwch szablach z napisem Ks. J. Poniatowskiego 8 Puk Uanw a na prawej stronie historyczna Odznaka Pukowa 8 PU. Proporzec ten wszyscy Czonkowie Stowarzyszenia Koo Pukowe 8 PU darz najwyszym szacunkiem - kady z nas klczc pod nim otrzymywa barwy i zaszczytny tytu uana Ksicia Jzefa Poniatowskiego. Jest on widomym znakiem czcym nas z tradycjami, ktrych kultywowaniem si zajmujemy. Wielokrotnie Szwadron Niepoomice mia zaszczyt wystpowa w szyku konnym i pieszym z tyme proporcem na czele.
Jednake, kiedy w styczniu b.r. umundurowani czonkowie Stowarzyszenia Koo Pukowe 8 PU w Krakowie stanowicy Szwadron Niepoomice zarejestrowali "Stowarzyszenie Szwadron Niepoomice w barwach 8 PU Ks. J. Poniatowskiego" (SSzN) majce ambicje bycia Grup Rekonstrukcji Historycznej, pojawi si zamys posiadania przez Szwadron sztandaru bdcego jego widomym znakiem i symbolem.
W maju b.r., na rozkaz Dowdcy Szwadronu Niepoomice rtm Jana Znamca, rozpoczem prace zwizane z powoaniem do ycia sztandaru dla Stowarzyszenia Szwadron Niepoomice w barwach 8 Puku Uanw Ks. J. Poniatowskiego. Ju w dniu 23 maja b.r. wysaem dowdcy pierwszy projekt sztandaru. Po jego korektach projekt zosta rozesany do wszystkich czonkw Stow. Szwadron Niepoomice i w dniu 27 maja b.r. zosta przez dowdc zaakceptowany. Poniewa jako formacja Kawalerii Ochotniczej nie mamy prawa do repliki sztandaru 8 PU i uywania symboliki pastwowej, naszym zamiarem byo wykonanie Sztandaru Stowarzyszenia Szwadron Niepoomice w barwach 8 Puku Uanw Ks. Jzefa Poniatowskiego nawizujcego do tradycji, jakie mamy zaszczyt kultywowa. Std zmiany, jakie wprowadzilimy.

Oto opis naszego sztandaru. Zachowalimy przepisowy wymiar sztandaru z dekretu prezydenta RP z lutego 1937 tj. kwadrat o boku 65 cm. Boki sztandaru (z wyjtkiem boku od strony mocowania do drzewca) obszyte zostay frdzl w kolorze srebrnym o szerokoci 5 centymetrw (by to wyjtek 8 PU, poniewa wikszo pukw kawalerii miaa sztandary obszyte frdzl zot). Na prawej stronie sztandaru tj. ze stanowiska patrzcego na lewo od drzewca umiecilimy w miejsce piastowskiego ora odznak honorow naszego Szwadronu wzorowan na odznace przedwojennej. Jest ona umieszczona na biaym tle. W centrum odznaki umieszczony jest aurowy wieniec laurowy, wewntrz wieca znajduje si stylizowany inicja "JP" (Jzef Poniatowski). W grn cz wieca wkomponowana jest mitra ksica za doln jego cz stanowi napis: "Szwadron Niepoomice". To pod inicjaem oraz ramiona krzya s barwy tej (w odcieniu starego zota). Na ramionach poziomych krzya kawalerskiego znajduj si daty: po stronie lewej wieca data 1784 tj. data utworzenia Puku we Lwowie (jednym z jego szwadronw dowodzi ks. J. Poniatowski), po prawej stronie wieca data 2004 tj. data 220 rocznicy powstania Puku bdca jednoczenie dat nieformalnego powstania Szwadronu Niepoomice. Pomidzy ramionami krzya znajduj si cztery ory, herby: Ziemi Krakowskiej (jedyny w koronie), Ksistwa Cieszyskiego (na grze) oraz Ksistwa Zatorskiego i Owicimskiego (na dole). Na lewej stronie patu sztandaru o kolorze amarantowym chcielimy zachowa elementy oryginalnego sztandaru znajdujce si rwnie na proporcu Koa Pukowego tj. ryngraf Matki Boskiej Czstochowskiej na dwch szablach. Chcielimy jednake zmieni co nieco. I tak zmienilimy na naszym sztandarze sposb uoenia szabel - brzucem w d. Na oryginale s one zwrcone brzucem ku grze. Zmienilimy rwnie rodzaj szabel. Po lewej stronie umiecilimy szabl oniersk wz 34 ze skrzanym temblakiem, po prawej za stronie szabl oficersk wz 21 z temblakiem z tamy biao srebrnej z kici srebrn. Napis "Szwadron Niepoomice w barwach 8 Puku Uanw Ks. Jzefa Poniatowskiego" wyszywany srebrn nici. Zwieczeniem drzewca sztandaru jest orze przedstawiony w pozycji siedzcej, gow trzyma zwrcon w prawo, na gowie umieszczona jest korona, skrzyda s rozchylone i wzniesione ku grze, szponami opiera si o graniast podstaw. Na przedniej cianie podstawy umiecilimy cyfr 8. Orze z podstaw wykonane s z biaego metalu (srebra), korona, dzib i szpony s zocone. Wysoko ora z podstaw wynosi 25 centymetrw, samej podstawy 6 centymetrw, dugo podstawy 9 centymetrw, szeroko 4,5 centymetra.
Drzewce (skrcane dla wygody transportu z dwch czci) dugoci 2,5 metra sporzdzone z drzewa toczonego i politurowanego. Na jednym jego kocu umieszczony jest orze z podstaw a na drugim metalowe stokowe okucie. Sztandar zwieczony jest kokard uwizan ze wstgi o barwach pastwowych, koce jej zwisaj swobodnie i s obszyte jak boki patu tj. frdzl srebrn. Kokarda umieszczona jest na drzewcu poniej podstawy z orem.
W kolejnych miesicach rozpoczy si intensywne prace zwizane z pozyskaniem wykonawcy sztandaru dla SSzN. W wietle wyznaczonego przez Dowdc terminu zakoczenia prac na 31 padziernika b.r. byo to zadanie trudne. Po wielu negatywnych odpowiedziach z poszczeglnych pracowni dopiero Pracownia Szat Liturgicznych i Sztandarw Pani Honoraty Gilman z siedzib w Chorzowie przy ul. A. Wodarskiego 13 podja si tego trudnego zadania, czyli wykonania sztandaru haftem rcznym w cigu miesica z okadem. Z polecenia Pani H. Gilman drzewiec do naszego sztandaru zamwilimy w pracowni "Brzownictwo" Pana St. Czajki w Przemylu.
Rzecz najwaniejsz w procesie pozyskania sztandaru jest kwestia jego sfinansowania. Wykonanie sztandaru nie jest rzecz tani. W tym miejscu naley wymie Pana Prezydenta Krlewskiego Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, ktry wielokrotnie okazywa nam zaufanie i zezwala na udzia formacji kawaleryjskich w uroczystociach takich jak: wito Konstytucji 3 maja, Dzie Zwycistwa 8 maja, Rocznica Wymarszu I-szej Kadrowej, Dzie Odzyskania Niepodlegoci 11 listopada. To wanie Pan Prezydent zgodzi si zosta Fundatorem naszego sztandaru. On w dniu 11 listopada b.r. na Wzgrzu Wawelskim wrczy nam uroczycie sztandar, ktry nastpnie zostanie powicony w Krlewskiej Katedrze na Wawelu podczas mszy w. za Ojczyzn.
Gotowy sztandar miaem zaszczyt odebra osobicie w Pracowni Pani H. Gilman w dniu 2 listopada b.r. W tym samym dniu przedstawiem go Dowdcy w siedzibie rejestrowej naszego Stowarzyszenia w Krakowie przy ul. Krowoderskiej 5/2A. Ju w dniu 3 listopada b.r. sztandar (oczywicie zakryty, w pokrowcu) bra udzia w prbie generalnej przed uroczystociami 11 listopada. Obecny byli: Prezes Stowarzyszenia Koo Pukowe 8 PU Pan Kazimierz Tratkiewicz, Dowdca Szwadronu Niepoomice Jan Znamiec, poczet pieszy w skadzie: Andrzej mudzki, Stanisaw Misztal i moja skromna osoba. Wesp z kustoszem Katedry Wawelskiej, przedstawicielami Urzdu Miasta Krakowa, Wojska Polskiego, Policji Pastwowej i Stray Miejskiej dokonalimy wanych ustale, aby uroczysto wrczania i powicania sztandaru przebiega tak jak powinna.
Godnie i wspaniale, gdy sztandar to, zgodnie z fragmentem dekretu Prezydenta RP z lutego 1937 roku o znakach wojska i marynarki wojennej, widomy znak uosabiajcy Pastwo Polskie, jest symbolem najwyszych wartoci ducha i ciaa, ktrych Polska wymaga od swoich onierzy.

Uan z Nowego Scza

* * *

Po dugim okresie oczekiwania ukazaa si wreszcie najnowsza ksika Pana Lesawa Kukawskiego "Sztandary Kawalerii Polskiej XX Wieku". W dziale powiconym sztandarowi 8 Puku Uanw Ksicia Jzefa Poniatowskiego znalaza si rwnie nastpujca wzmianka dotyczca sztandaru Szwadronu Niepoomice:


"Dziaajcemu nieopodal Krakowa Stowarzyszeniu "Szwadron Niepoomice" w barwach 8 Puku Uanw Ksicia Jzefa Poniatowskiego prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski ufundowa sztandar i wrczy go na Wawelu w dniu 11 Listopada 2006 roku. Powieci ten sztandar w Katedrze Wawelskiej metropolita krakowski ksidz kardyna Stanisaw Dziwisz. Sztandar z rk fundatora przej dowdca oddziau Jan Znamiec i przekaza pocztowi sztandarowemu w skadzie: Andrzej mudzki, Zdzisaw Krzyostaniak i Stanisaw Misztal. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli: crka onierza 8 Puku Uanw Janina Kisielewska i prezes Stowarzyszenia Koo Pukowe 8 Puku Uanw - Kazimierz Tratkiewicz.
Sztandar ten, jako jeden z nielicznych w rkach oddziau kultywujcego tradycje przedwojennego puku, nie jest kopi sztandaru, a jedynie nawizuje do tamtego znaku niektrymi swoimi elementami. I tak by powinno".Przypis:
- Sztandary Kawalerii Polskiej XX wieku Lesaw Kukawski, Andrzej Jeziorkowski, str. 188

Warto nadmieni rwnie, e monografii tej znajduj si liczne fotografie dziadka naszego kolegi Wacawa Telegi - plut. Kazimierza Kotowicza (str.184, str.182)

Jan Znamiec 
 Szukaj:
» Nowości w ułani.pl
Numerowany! Kalendarz Ułański Anno Domini 2019!
Z myślą o pamięci, tradycji i kulturze Polskiej Kawalerii, tradycyjnie już, przygotowaliśmy na nadchodzący rok rewelacyjną gratkę dla pasjonatów historii i tematu Kawalerii Polskiej: NUMEROWANY! Limitowany Kalendarz Ułański Anno Domini 2019!

[»]
Zaproszenie na wystawę kawaleryjską
Serdecznie zapraszamy na wystawę pt.: Święto Wojska Polskiego w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości

[»]
Święto Pułkowe 8 Pułku Ułanów A.D. 2018
Od święta pułkowego minął już tydzień, ostrogi przestały brzęczeć, szablina dynda sobie na ścianie, mucha w grochy dusi inaczej niż żabot, bambosze koją ?objechane kostki?, a zamiast ?POCZTY SZTANDAROWE! - TRÓJKAMI W PRAWO! - MARSZ!? po ?polipie ucha? pełznie ?egzystencjalna refleksja nad bytem ludzkim...?. No i jeszcze ten jazz...

[»]
» Żurawiejki w ułani.pl
Pułk Ułanów
Trochę panów, trochę chamów,
to dwudziesty pułk ułanów.

[»]
 

Tablice Reklamowe, Sklep Internetowy, Tanie rozmowy telefoniczne, Agencja Fine, Staropolska, Projekty Domów Drewnianych, Projekty Domów Drewnianych, Noclegi Gorce, Abikon, antyramka, antyramki, display, ekspozery, ekspozycja, ekspozytor, ekspozytory, gablota, gablota informacyjna, gablota ogłoszeniowa, gabloty, gabloty informacyjne, gabloty ogłoszeniowe, indoor, outdoor, owz, plexi, P.O.S., potykacz, potykacze, ramka, Ramki Aluminiowe, Stojaki na foldery, Ramki Plastikowe, Stojaki z plexi, Ramki Reklamowe, Stojaki Plakatowe, Potykacze, stojaki, tablice, ramki, akcesoria reklamowe, Stojaki i tablice przymykowe, Tablice przymykowe OWZ, Stojaki Typu A Potykacze, ¦ciana prezentacyjna, Stojaki plakatowe, Stojaki plakatowe niskie, Stojaczki plakatowe, Stojaki plakatowe Wysokie, Stojaki na plakat i foldery Niskie, Stojaki na plakat i foldery Wysokie, Ramki reklamowe, Ramki sprężynkowe, Ramki aluminiowe, Ramki plastikowe, Stojaki i wieszaki na foldery, Wieszaki na foldery, Stojaki na foldery Niskie, Stojaki na foldery Wysokie, Wyroby z PCV i plexi, Stojaki i tabliczki z plexi, Kieszenie plakatowe z PCV bezbarwnego, Akcesoria reklamowe, Informacja przydrzwiowa,